Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, beheersen huidige algemene voorwaarden alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet-limitatief: bestellingen, bestelbons, offertes, facturen, leveringen, dienstverlening, etc.) tussen enerzijds FIERS NV, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 29/25 en ondernemingsnummer 0405.339.343 (hierna "FIERS"), en anderzijds de wederpartij in deze rechtsbetrekking, hierna genaamd de "klant". Deze voorwaarden primeren boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden, en de toepassing van de eigen algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. Het feit dat FIERS één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daar later alsnog op te beroepen.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Alle opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn deze termijnen niet bindend voor FIERS. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot enige schadevergoeding of & verwijlintresten ten laste van FIERS. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van FIERS, waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing van de verbintenissen.

2.2. Alle leveringen door FIERS gebeuren EX WORKS (af magazijn). Elk risico gaat bij de levering over op de klant.

2.3. In afwijking van artikel 1583 B.W. en tot de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen, inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen, behoudt FIERS zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen en materialen, zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen FIERS krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden toekomt. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden of anderszins bezwaren.

2.4. FIERS behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten aan te passen, indien o.a. niet limitatief: de prijzen van de producent, de leverancier, de productie, de grondstoffen of de prijzen van het transport zouden wijzigen of de wisselkoersen zouden veranderen.

3. FACTURATIE

3.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle door FIERS uitgeschreven facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum in euro op de maatschappelijke zetel van FIERS, op de door FIERS redelijkerwijs aan te geven wijze. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart wijzigt de plaats van betaling niet en doet geen schuld-vernieuwing ontstaan.

3.2. FIERS aanvaardt geen cheques. Betalen kan enkel per overschrijving op onze bankrekening.

3.3. Voor bestellingen met een totaalbedrag lager dan 250,00 € ex. BTW wordt een transportprijs van 25,00 € ex. BTW aangerekend. Bij bestellingen groter dan 250,00 € ex. BTW en/of zwaarder dan 20 kg. kan een palletprijs van 35,00 € ex BTW worden aangerekend. Bij bepaalde toestellen komt bovenop de prijs ook nog de wettelijke recupeltoeslag.

3.4. Elk protest op een factuur van FIERS dient binnen de 8 dagen schriftelijk en per aangetekende post aan FIERS kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. ·

3.5. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 12 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 EUR, zelfs bij het toekennen van respijttermijnen.

3.6. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen.

3.7. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden geeft FIERS het recht het contract als ontbonden te beschouwen lastens de klant en alle nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen.

3.8 De aanvaarding van een wissel of de aanbieding van een ontvangkaart houdt geen schuldvernieuwing in en wijzigt niets aan de bepalingen betreffende de plaats van betaling en/of de territoriale bevoegdheid van de rechtbank.

4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. In geval het contract voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook, is deze aan FIERS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van FIERS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

4.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst reeds een aanvang heeft genomen, behoudt FIERS zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract af te dwingen. Indien het contract alsnog vroegtijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract verschuldigd zijn. Daarenboven is FIERS tevens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het saldo van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van FIERS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

5. KLACHTEN

5.1. Elke opmerking/klacht op de door FIERS uitgevoerde diensten of geleverde goederen, dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na uitvoering van dienst of levering van de goederen, schriftelijk door de klant ter kennis worden gebracht aan FIERS.

5.2. Retourzendingen kunnen enkel aanvaard worden mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van FIERS en mits vrachtvrije verzending. Het risico van de retourgezonden goederen blijft berusten bij de klant totdat zij door FIERS zijn gecrediteerd.

6. AANSPRAKELIJKHEDEN

6.1. Indien de klant schade zou leiden ten gevolge van de door FIERS uitgevoerde diensten of geleverde goederen, zijn volgende beperkingen van toepassing:

a. De aansprakelijkheid van FIERS is beperkt tot de bewezen geldelijke schade die het rechtstreeks gevolg is van bedrog, zware fout of opzettelijke fout in hoofde van FIERS of haar aangestelden. FIERS wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade.

b. Indien de door FIERS uitgevoerde diensten of geleverde goederen gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door FIERS kosteloos worden hersteld of vervangen met identieke of soortgelijke goederen. FIERS wordt in voorkomend geval eigenaar van de vervangen goederen of onderdelen.

De in huidig artikel sub a. en b. aangeduide verplichtingen gelden slechts voor zover de klant het betreffende gebrek binnen de 15 dagen na de ontdekking daarvan, per aangetekend schrijven aan FIERS ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de in sub b. aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak/dienst is afgeleverd/uitgevoerd.

c. Indien de klant of een derde, de door FIERS uitgevoerde werken of geleverde goederen aanpast of manipuleert, vervalt automatisch elke garantie op of elke aansprakelijkheid voor alle diensten of goederen die hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed werden.

6.2. De klant vrijwaart FIERS voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in huidig artikel bepaalde voor rekening van de klant zou blijven, indien de betreffende derde de klant zou aanspreken.

7. GESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT

7.1. Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen FIERS en de klant worden beheerst door Belgisch recht.

7.2. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen FIERS en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk bevoegd. FIERS behoudt zich evenwel het recht voor het geschil desgevallend aanhangig te maken voor gelijk welke andere bevoegde rechtbank.